GDPR

Ochrana osobních údajů

Jako obchodní společnost působící na trhu Evropské unie důsledně dbáme na ochranu soukromí a jako správce osobních údajů postupujeme při jejich ochraně v souladu s Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Zpracování osobních údajů

Společnost EJOT s.r.o. zpracovává osobní údaje svých zákazníků a to samostatně i prostřednictvím externích subjektů na základě písemné smlouvy o zpracování osobních údajů. V rámci zpracování osobních údajů může rovněž docházet i k předání osobních údajů třetím stranám, které pro naší společnost vykonávají podpůrné služby. S těmito třetími stranami máme uzavřenou písemnou dohodu o mlčenlivosti a požadujeme po nich, aby osobní údaje našich smluvních partnerů používaly výhradně jménem naší společnosti a aby k těmto osobním údajům přistupovali jako k přísně důvěrným informacím.

Společnost EJOT s.r.o. může sdílet vaše osobní údaje s jinými společnostmi v rámci koncernu EJOT (Německo). Pokud tak učiníme, budou tyto další společnosti koncernu EJOT používat Vaše údaje způsobem, který bude v souladu s účelem, pro nějž byly původně shromážděny (nebo se kterým jste následně souhlasili).

Zpracování osobních údajů dochází výhradně za účelem uskutečnění obchodu, včetně povinností a závazku z něj vyplývajících. Za tímto účelem zpracováváme, kromě názvu společnosti, adresy sídla IČ i jméno a příjmení kontaktní osoby, a dále kontaktní e-mail a telefonní číslo. Právě poslední 3 údaje spadají do kategorie osobních údajů. Tyto údaje jsou důležité jako podpora komunikace během uskutečnění vlastního obchodu a doručení zásilky, proto jsou tyto údaje poskytnuty třetí straně, která pro nás zajišťuje dopravu objednaného zboží k zákazníkům.

EJOT s.r.o. dále shromažďuje údaje, které nám automaticky zaslal váš webový prohlížeč. Tyto informace obvykle zahrnují IP adresu vašeho poskytovatele internetových služeb, název vašeho operačního systému a název a verzi vašeho prohlížeče. Informace, které dostáváme, závisí na nastavení ve vašem webovém prohlížeči. Informace poskytnuté Vaším prohlížečem vás neidentifikují osobně.

EJOT s.r.o. shromažďuje o Vás údaje nainstalováním dočasných cookies na pevný disk Vašeho počítače. Dočasné cookies se používají k označení vašeho počítače pomocí počítačem generovaného, unikátního identifikátoru v okamžiku vašeho přístupu na naše stránky. Dočasné cookies neumožňují vaši osobní identifikaci a jejich platnost vyprší po zavření prohlížeče. Používáme dočasné cookies ke shromažďování statistických informací o způsobu, jak návštěvníci používají naše stránky. Např. jaké stránky navštěvují, které odkazy používají a jak dlouho zůstanou na každé stránce. Analyzujeme tyto informace ve statistické formě, abychom lépe pochopili zájmy a potřeby našich návštěvníků a zlepšili pak obsah a funkčnost našich stránek.

Zabezpečení osobních údajů

Osobní údaje našich zákazníků jsou uloženy v dílčích databázích jednotlivých osobních zástupců a pro potřeby uskutečnění obchodu a fakturace jsou uloženy v  SAP, pro který má společnost EJOT s.r.o. platnou licenci. SAP je uložen na zabezpečeném serveru v sídle společnosti.

Společnost EJOT s.r.o. používá přiměřená opatření, aby zajistila důvěrnost, bezpečnost a celistvost vašich osobních údajů. Jednotliví obchodní zástupci a zástupci společnosti EJOT s.r.o. mají přístup k osobním údajům svých zákazníků přes svá přístupová hesla. Všichni naši zaměstnanci jsou poučeni o zásadách ochrany osobních údajů našich smluvních partnerů.

Odkazy na stránky třetích stran

Webové stránky společnosti EJOT s.r.o. mohou obsahovat odkazy na webové stránky, které nejsou provozovány společností EJOT s.r.o.. Tyto odkazy jsou poskytovány jako služba a neznamenají schválení činností nebo obsahu těchto stránek, ani žádné spojení s jejich provozovateli.

Přístup k osobním informacím

Můžete opravit a aktualizovat informace, vč. osobních údajů, které jste nám poskytli prostřednictvím příslušného obchodního zástupce.

O další informace ohledně ochrany osobních údajů si můžete napsat na e-mail: gdpr@ejot.cz nebo poštou na adresu:

EJOT s.r.o.
Zděbradská 65
251 01 Říčany - Jažlovice

Uchovávání osobních údajů

Společnost EJOT s.r.o. uchovává osobní údaje shromážděné v databázi zákazníků a SAP po dobu nezbytně nutnou pro uskutečnění obchodu, nejdéle však 10 let po roce, kdy byl proveden poslední obchod (z důvodů případných kontrol ze strany např. finančního úřadu).

Žádost o zobrazení osobních dat

Žádost o vymazání osobních dat

Úvod

Wimount