Montáž

Videa montáže okna a dveří ke stažení

Video Montáž okna

Video Montáž dveří

Montáž se provádí ze strany exteriéru!


Nářadí a nástroje potřebné pro montáž:

  • vrtáky SDS (děrované tepelně izolační zdící materiály vrtat bez přiklepu) průměru 6, 8 a 10 mm
  • montážní nástavec TORX T30, TORX T40
  • přítlačný váleček pro lepení folií na stěnu
  • nůžky pro stříhání fólií
  • vytlačovací pistole na kartuše 290–310 ml
  • vytlačovací pistole na Al sáčky 600 ml
  • svěrky fixační

Zkontrolovat rozměr stavebního otvoru, úpravu parapetní hrany ostění a úpravu pro nalepení exteriérové a interiérové folie.
Pomocí hmoždinek SDF (SDP) upevnit první upevňovací bod UB na hraně parapetního otvoru.

Do výřezu v bloku Compacfoam v upevňovacím bodu na parapetní hraně nasadit úhelník L.
Upevnit úhelník do ostění pomoci hmoždinek ND-K.

Pomocí vodováhy upevnit další upevňovací bod (body) na parapetní hraně. V případě potřeby lze provést výškové ustavení dalšího upevňovacího bodu pomoci krátkého turbošroubu, upevněného v oválném otvoru upevňovacího bodu tak, aby se dalo s upevňovacím bodem pohybovat. Vrtání do děrovaných tepelně izolačních stavebních materiálů zásadně bez přiklepu!

Odmotat vnitřní fólii a potřebnou délku (2 x výška + šířka rámu) s přesahem přibližně 10 cm odstřihnout. Odstranit krycí papír z lepicí pásky a páskou folii pečlivě přilepit na boky a vršek obvodové plochy rámu u interiérové hrany. V rozích vytvořit „uši“ 1–1,5 cm. Nalepenou plochu pečlivě přitlačit. Plocha rámu pro nalepení pásky musí být suchá, bez prachu a zbytků oleje. Postup opakovat na všech utěsňovaných stranách rámu. V parapetní oblasti se folie lepí na podkladní profil až po osazení okna.1)

Pomocí šroubů S nebo FD2 upevnit plechové kotvy na rám výplně.

Rám výplně osadit parapetním profilem Compacfoam nebo podložit komorový podkladní profil podkladními podložkami Compacfoam. Podkladní podložky nalepit montážním lepidlem k plastovému podkladnímu profilu v místě upevňovacích bodů. Podkladní profil CF vlepit do rámu a pojistit šrouby ve vzdálenosti 100 mm od okrajů a vzdálenými od sebe přibližně 700 mm. Podkladní profil musí být čistý, bez mastnoty, prachu a nečistot.

Na vrchní plochu parapetních upevňovacích bodů nanést montážní lepidlo a na upevňovací body nasadit rám výplně tak, aby vnější hrana rámu výplně byla ve svislé rovině s vnější hranou upevňovacího bodu. Upevňovací bod na lepené ploše a podkladní profil v místě lepení musí byt čistý, bez mastnoty, prachu a nečistot. Po vyrovnání do svislého směru zajistit rám k upevňovacím bodům svěrkami do doby zatvrdnuti lepidla a ukotveni plechových kotev do ostění a nadpraží.

Ze strany interiéru

Plechové kotvy přihnout tak, aby ležely na ostění. Upevnit plechové kotvy do ostění pomoci hmoždinek ND-K. Po upevnění okna vsadit křídlo a zkontrolovat funkčnost kovaní.

Pokračovat ze strany exteriéru

Po obvodu rámu fixovat svěrkami upevňovací body a poté je připevnit hmoždinkami. V případě výplní s výškou nad 2 m, kde hrozí prohnuti rámu směrem dovnitř, upevnit pomocné stranové upevňovací body ve středu výšky rámu. U plastového nebo hliníkového rámu podložit upevňovací body roznášecími podložkami. Turbošrouby upevnit rám do bloku Compacfoam těchto upevňovacích bodů. Stejným způsoben upevnit rám v nadpraží u otvorových výplní s šířkou větší než 2 m.

Pomocí lepící nízkoexpanzní PUR pěny nalepit hranoly EPS mezi upevňovací body a po celém obvodu rámu výplně. Pěnu nanášet na hranol EPS na plochu proti stěně a na plochu přivrácenou k rámu. Přitlačit k oběma nalepeným plochám a pojistit svěrkami do zaschnutí pěny.

Montáž exteriérové fólie - volitelné příslušenství

Pás vnější fólie nejprve nalepit na podkladní profil2) a po nalepení na rám z EPS přilepit tmelem na stěnu. Poté nalepit na zbylém obvodu fólii páskou na rám otvorové výplně.

Postup lepeni vnější folie 250 mm:

  • Odmotat potřebnou délku fólie (2x výška a 1x šířka rámu z EPS + 30 cm) a odstřihnout. Odstranit krycí papír z lepicí pásky a páskou fólii pečlivě nalepit na čistou a suchou vnější plochu rámu výplně u jeho vnějšího okraje. S lepením začít od spodní hrany rámu otvorové výplně tak, aby fólie přesahovala rám z EPS o 15 cm.
  • V horních rozích fólii na straně přiléhající ke zdivu nastřihnout k rohu rámu z EPS a na líci rámu přeložit tak, aby lepicí páska fólie přesahovala na rám otvorové výplně.
  • Fólii přetáhnout přes orámování z EPS a lepicím tmelem přilepit fólii ke stěně a k už nalepenému pásu fólie. Fólii v ploše lepení pečlivě přitlačit válečkem. Nastřižené rohy fólie na stěně přeplátovat kousky fólie pod uhlem 45°. Přeplátování zajistit lepidlem.

Ze strany interiéru

Spáru pod vnitřní fólií vyplnit nízkoexpanzní PUR pěnou. Fólii po celém obvodu přilepit pomocí butylového pásku nebo lepicím tmelem k ostění a válečkem jí přitlačit. Na podkladní profil nalepit pás fólie.2) Pás fólie přilepit k parapetní ploše. Zvláštní pozornost je potřeba věnovat napojeni v rozích pro zajištění dokonale těsnosti. Netěsnosti opravit lepicím tmelem.

Plechové kotvy a úhelníky přečnívající folii přelepit pruhy fólie a utěsnit tmelem.3)

Montáž prahových bodů

Prahový bod se upevní pomocí 2 hmoždinek SDF-S 10 x 50V do betonu základové desky s přesahem přes líc stěny odpovídajícím umístěni okna nebo dveři.4) Pro usnadnění rektifikace se použijí šrouby RA-P do oválného otvoru prahového upevňovacího bodu.
Po usazení všech prahových bodů se ke stojině přišroubuje dvěma šrouby RA-P prahový hranol z izolačního materiálu. 5)

Montáž prahových bodů HS a úhelníků HS

Prahové body HS se upevní pomocí 2 šroubů RA-P do betonu základové desky s přesahem před líc stěny odpovídajícím umístění portálu.4)
Ve vzdálenosti odpovídající šířce hranolu z izolačního materiálu se upevní do základové desky dvěma šrouby RA-P úhelníky HS.
Po upevnění všech úhelníků do svislé roviny se k nim přišroubuje šrouby RA-P hranol z izolačního materiálu.5)


1) Na podkladní plastový profil se fólie lepí pomocí lepicí pásky, na podkladní profil Compacfoam lepicím tmelem.
2)
Na podkladní komorový plastový profil se fólie lepí pomocí lepicí pásky, na podkladní profil Compacfoam lepicím tmelem.
3)
Ostění je doporučeno neomítat, ale zakrýt sádrokartonem.
4)
Platí pro krajní upevňovací body ve stavebním otvoru. Středové upevňovací body se s krajními vyrovnávají do svislé roviny.
5)
Zakrytí prahových bodů a prahového hranolu hydroizolací musí být řešeno stavební dokumentací.

Úvod

Wimount